Obavijest o obradi
osobnih podataka poslovnih partnera

1. ŠTO SADRŽI OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

U skladu s primjenjivim propisima, osobito Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Opća uredba – tzv. GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Zakon), Odvjetnički ured Dino Radanović (dalje u tekstu: ODVJETNIČKI URED DINO RADANOVIĆ) kao voditelj obrade osobnih podataka, obavještava Vas o načinu obrade Vaših osobnih podataka.

ODVJETNIČKI URED DINO RADANOVIĆ Vaše osobne podatke može obrađivati temeljem sklopljenog ugovora, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o računovodstvu, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te drugih poreznih i računovodstvenih mjerodavnih propisa, a u svrhu ispunjenja prava i obveza iz sklopljenog ugovora, te poštivanja pravnih obveza ODVJETNIČKOG UREDA DINO RADANOVIĆ kao voditelja obrade osobnih podataka. Osim toga, Vaše osobne podatke možemo obrađivati i za potrebe naših legitimnih interesa, kao što su: poslovno komuniciranje, vođenje evidencije poslovnih partnera i procjena međusobne suradnje.

2. ČIJE I KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO I S KOJOM SVRHOM

ODVJETNIČKI URED DINO RADANOVIĆ može obrađivati sljedeće Vaše osobne podatke odnosno kategorije osobnih podataka:


KATEGORIJA ISPITANIKA:

KATEGORIJA PODATAKA:

●I. poslovni partneri - fizičke osobe;
  • Identifikacijski podaci (kao što su ime i prezime, OIB, i slično);

  • Kontaktni podaci (kao što su adresa, telefon, mobitel i slično);

  • Bankovni podaci (broj računa, banka, vrsta kartice i slično);
●II. kontakt osoba poslovnog partnera – pravne osobe;
  • Identifikacijski podaci (kao što su ime i prezime i slično);

  • Kontaktni podaci (kao što su adresa, telefon, mobitel i slično);

  • Podaci u vezi s radnim mjestom kod poslovnog partnera (pozicija, odjel i slično);


Davanje Vaših osobnih podataka može biti nužno kako bismo s Vama mogli stupiti u poslovni odnos, odnosno može postojati zakonska obveza da obrađujemo određene Vaše osobne podatke. Ako ne postoji zakonska obveza da nam pružite svoje osobne podatke, tada to niste dužni učiniti, međutim, u tom slučaju ODVJETNIČKI URED DINO RADANOVIĆ možda neće moći stupiti s Vama u poslovni odnos.

Provodimo i audio-video nadzor naših prostorija, temeljem opravdane i nužne potrebe legitimnih interesa voditelja obrade osobnih podataka, sve radi osiguranja sigurnosti osoba i imovine.

3. TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA I KOME IH PRENOSIMO

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati odvjetnici, odvjetnički vježbenici kao i drugi naši zaposlenici koji su ovlašteni da u obavljanju svojih radnih zadataka provode određene radnje obrade osobnih podataka (primjerice zaposlenici zaduženi za otpremu pošte, računovodstvo, administraciju).

Radi izvršavanja naprijed navedenih svrha obrade osobnih podataka, primatelji Vaših osobnih podataka mogu biti nadležna državna tijela (kao što su Porezna uprava i slično), naši pružatelji knjigovodstvenih i sličnih usluga, naši pružatelji usluga IT podrške, zatim s ODVJETNIČKIM UREDOM DINO RADANOVIĆ povezane osobe, banke, kreditne, financijske institucije i slično, javni bilježnici, te treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja Vaših osobnih podataka.

4. ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Poduzimamo sve potrebne radnje kako bi prenošenje osobnih podataka na treće osobe bilo u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan EU, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako bismo osigurali da treća osoba kojoj se prenose Vaši osobni podaci osigura jednaku razinu zaštite Vaših osobnih podataka kao što je ona u EU. U svakom trenutku od nas možete dobiti informaciju prenose li se izvan EU Vaši osobni podaci kao i poduzetim mjerama zaštite na dolje navedenim kontaktnim podacima.

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite prikupljenih osobnih podataka i sprječavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima.

U zaštiti Vaših osobnih podataka obvezni smo postupati u skladu s našom Politikom zaštite osobnih podataka/Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka.

Način našeg postupanja, koji je određen POLITIKOM ODVJETNIČKOG UREDA DINO RADANOVIĆ O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA, osigurava da Vaše osobne podatke koristimo samo sa svrhom za koju su prikupljeni, da podatke koriste osobe koje su za to ovlaštene, da se Vaši podaci ne otkrivaju trećima osim u slučajevima koji su posebno određeni, da se Vaši podaci čuvaju onoliko dugo koliko je to nužno potrebno.

Svi naši odvjetnici, odvjetnički vježbenici i drugi zaposlenici svjesni su svojih zadataka i odgovornosti u postupcima obrade Vaših osobnih podataka.

Ako određene radnje obrade Vaših osobnih podataka provodi naš izvršitelj obrade osobnih podataka, osiguravamo da isti provodi najmanje istu razinu zaštite vaših osobnih podataka kao što ju provodimo mi sami.

5. PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Ako se obrada određene vrste osobnog podatka temelji na privoli ili je za objavu ili prijenos osobnog podatka potrebna privola, istu ćemo od Vas pribaviti u pisanom obliku. Prilikom davanja privole informirat ćemo Vas o svrsi davanja privole i posljedici ako odbijete dati privolu. Vaša privola mora biti dobrovoljna i nedvosmislena. Pisana privola čuva se onoliko vremena koliko se čuvaju i osobni podaci na koju se odnosi.

Ako ste dali privolu za određenu obradu osobnih podataka imate pravo u svako doba povući privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja. Prilikom davanja privole o tome ćemo Vas informirati. Privolu možete povući podnošenjem pisane izjave.

6. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke čuvat ćemo pet godina od ispunjenja prava i obveza iz ugovornog odnosa, ali u slučaju izdavanja/primanja fakture, podatke ćemo čuvati tijekom razdoblja obveznog čuvanja knjigovodstvenih isprava propisanih mjerodavnim propisima. U slučaju poslovnog komuniciranja, osobne podatke čuvat ćemo pet godina nakon prestanka poslovne komunikacije, a u slučaju postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili interesa, podatke ćemo čuvati ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja u skladu s rokovima iz posebnih propisa.

7. OSTVARIVANJE VAŠIH PRAVA

U odnosu na obradu Vaših osobnih podataka imate sljedeća prava:

• pravo na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka te pravo na prenosivost podataka;

• pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


ODVJETNIČKI URED DINO RADANOVIĆ će obraditi Vaš zahtjev i na njega odgovoriti u roku od 30 dana od dana zaprimanja. Ako se Vašem zahtjevu ne može udovoljiti, ODVJETNIČKI URED DINO RADANOVIĆ Vam je dužan dostaviti obrazloženi odgovor.

Kod nas ne postoji automatizirano donošenje odluka, te se u odnosu na Vas neće donositi odluka koje se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na Vas ili bi na Vas značajno utjecali.

8. PROMJENE OBAVIJESTI O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o potrebama moguće je da ćemo promijeniti ovu Obavijesti kako bismo naše postupanje unaprijedili i postigli veću zaštitu Vašeg prava na privatnost ili ako će to zahtijevati promjene u propisima. Molimo Vas da povremeno provjerite da li smo promijenili ovu našu Obavijest.

9. KONTAKT PODACI

Za sva pitanja vezana uz obradu osobnih podataka i ostvarivanje prava ispitanika, slobodno nam pristupite sukladno sljedećim kontakt podacima, našem službeniku za zaštitu osobnih podataka:

DINO RADANOVIĆ, odvjetnik iz ODVJETNIČKOG UREDA DINO RADANOVIĆ
Adresa: Ulica kneza Branimira 47 (ex Ribnjak 40), 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Mobitel: + 385 99 19 29 321
Telefon: +385 1 4875 139
Faks: +385 1 4875 139
E-mail: odvjetnik@dinoradanovic.com ;

Obavijest o obradi osobnih podataka dostupna je i u pisarnici ODVJETNIČKOG UREDA DINO RADANOVIĆ. Obavijest Vam možemo dostaviti i na Vaš zahtjev.

U Zagrebu, dana 14. svibnja 2020. godine.

Ukoliko imate pravni problem, a da možda ni niste sigurni u pravnu klasifikaciju pravne grane istoga, možete se javiti s apsolutnim povjerenjem i biti sigurni da će ODVJETNIČKI URED DINO RADANOVIĆ postaviti pravilnu i sveobuhvatnu pravnu dijagnozu te riješiti Vaš pravni problem iz svih aspekata i to maksimalno žurno bez ikakvog odugovlačenja uz minimalne troškove.


Tempo procesa nerijetko znatno ovisi i o stavu i angažiranosti samog odvjetnika.


+385 99 19 29 321


KONTAKTIRAJTE NAS
KONTAKT