Obavijest o obradi
osobnih podataka klijenata

1. ŠTO SADRŽI OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

U skladu s primjenjivim propisima, osobito Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Opća uredba – tzv. GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Zakon), Odvjetnički ured Dino Radanović (dalje u tekstu: ODVJETNIČKI URED DINO RADANOVIĆ) kao voditelj obrade osobnih podataka, obavještava Vas o načinu obrade Vaših osobnih podataka.

2. OBVEZA ČUVANJA ODVJETNIČKE TAJNE

Prije svega ističemo da, u skladu sa čl. 13. Zakona o odvjetništvu, kao odvjetnici imamo obvezu čuvanja kao odvjetničke tajne sve što nam kao klijent povjerite ili što u zastupanju Vas kao stranke - klijenta saznamo na drugi način. Istu obvezu imaju i svi naši zaposlenici.

3. ČIJE I KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO I S KOJOM SVRHOM

Ako Vas zastupamo moramo od Vas prikupljati, te obrađivati određene osobne podatke. Vaše osobne podatke možemo obrađivati temeljem Zakona o odvjetništvu, izdane punomoći, sklopljenog ugovora ili na temelju odluke nadležnog tijela u svrhu pružanja pravne pomoći, a osobito u svrhu pokretanja i vođenja postupaka pred nadležnim tijelima, sastavljanja isprava, općenito zastupanja i pravnog savjetovanja. Osim toga, u određenim slučajevima obvezni smo obrađivati Vaše podatke radi poštivanja pravnih obveza (primjerice vođenja i izdavanja knjigovodstvenih isprava), te se Vaši osobni podaci mogu obrađivati i u svrhu vođenja evidencije predmeta.

ODVJETNIČKI URED DINO RADANOVIĆ može prikupljati i obrađivati sljedeće Vaše osobne podatke odnosno kategorije osobnih podataka:

• Vaše identifikacijske podatke kao što su: ime i prezime, OIB, adresa, broj osobne iskaznice, fotografija, ostali podaci sadržani u osobnoj iskaznici;

• Vaše kontaktne podatke kao što su: e-mail adresa, broj telefona, broj mobitela;

• Vaše bankovne podatke kao što su: IBAN, banka, vrsta kartice;

• podatke o drugim osobama – protustrankama, zastupnicima, službenim osobama koje vode postupke, vještacima, svjedocima, zapisničarima, zaposlenicima sudova i drugih državnih tijela, javnih bilježnika, zaposlenika javnih bilježnika i slično koji su nužni za pokretanje i vođenje postupaka pred nadležnim tijelima odnosno općenito zastupanja i pravnog savjetovanja u skladu s ugovorom te do kojih dođemo na bilo koji drugi način prilikom zastupanja ili pružanja pravne pomoći;

• iznimno - možemo prikupljati posebne kategorije osobnih podataka kao što su - podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci, podaci koji se odnose na zdravlje, podaci o spolnom životu, podaci o seksualnoj orijentaciji;

• kao i sve druge podatke koje dajete uredu prije ili tijekom trajanja zastupanja ili ugovornog odnosa pružanja drugog oblika pravne pomoći, a koji su nužni za pružanje naših usluga pravne pomoći;

• provodimo i audio-video nadzor naših prostorija, temeljem opravdane i nužne potrebe legitimnih interesa voditelja obrade osobnih podataka, sve radi osiguranja sigurnosti osoba i imovine.


ODVJETNIČKI URED DINO RADANOVIĆ osobne podatke obrađuje sa svrhom izvršavanja ugovora o zastupanju odnosno zastupanja po drugoj osnovi te izvršavanja ugovora o pružanju drugog oblika pravne pomoći, odnosno temeljem opravdane i nužne potrebe legitimnih interesa voditelja obrade osobnih podataka provodi audio-video nadzor svojih prostorija, sve radi osiguranja sigurnosti osoba i imovine.

Davanje Vaših osobnih podataka može biti nužno kako bismo Vam pružili zatraženu pravnu pomoć, odnosno može postojati zakonska obveza za obradu Vaših osobnih podataka. Ako ne postoji zakonska obveza da nam pružite svoje osobne podatke, tada to niste dužni učiniti, međutim, u tom slučaju ODVJETNIČKI URED DINO RADANOVIĆ možda neće biti u mogućnosti pružiti Vam zatraženu pravnu pomoć. Vaše osobne podatke možemo obrađivati i u svrhu izdavanja računa za pruženu pravnu pomoć, te slijedom toga vođenja knjigovodstvenih isprava sukladno mjerodavnim propisima.

4. KOJE OSOBNE PODATKE NE OBRAĐUJEMO I OBRADE KOJE NE PROVODIMO

U pravilu, ne prikupljamo i ne obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka koji se odnose na Vaše rasno ili etičko porijeklo, političko mišljenje, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na vaše zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju.

Iznimno, te ćemo podatke obrađivati ako je to nužno za uspostavu, ostvarivanje ili obranu Vaših pravnih zahtjeva.

Ne obrađujemo Vaše osobne podatke radi izrade Vašeg profila, niti automatiziranog donošenja odluka, koje bi proizvodili pravne učinke koji se odnose na Vas ili bi na Vas značajno utjecali.

5. KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE

Osobne podatke sa svrhom zastupanja prikupljamo tako da ih tražimo od samih ispitanika ili su sadržani u ispravama i drugim dokumentima koje primamo od stranaka, drugih sudionika u postupku pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, od sudova i drugih nadležnih tijela te trećih strana.

Osobne podatke sa svrhom pružanja drugog oblika pravne pomoći prikupljamo od ispitanika ili drugih osoba koje na bilo koji drugi način jesu u vezi s predmetom pružanja pravne pomoći.

Neke osobne podatke prikupljamo iz javnih izvora, a moguće je da Vaše osobne podatke primimo u poslovnoj komunikaciji s trećim osobama, odnosno da se zateknete u našim protorijama koji je pod audio-video nadzorom.

6. TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA I KOME IH PRENOSIMO

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati naši odvjetnici, odvjetnički vježbenici kao i drugi zaposlenici koji su ovlašteni da u obavljanju svojih radnih zadataka provode određene radnje obrade osobnih podataka (primjerice zaposlenici zaduženi za otpremu pošte, računovodstvo, administraciju).

Radi izvršavanja naprijed navedenih svrha obrade osobnih podataka, primatelji Vaših osobnih podataka mogu biti nadležna državna tijela (kao što su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Porezna uprava, sudovi, FINA, MUP i slično), odvjetnici i odvjetnički vježbenici koji nam pružaju usluge zamjene u skladu s Zakonom o odvjetništvu, naši pružatelji knjigovodstvenih i sličnih usluga, naši pružatelji usluga IT podrške, s nama povezane osobe, kreditne i financijske institucije i slično, javni bilježnici, protustranke, zastupnici protustranaka i poslodavci protustranaka, vještaci, sudski tumači i prevoditelji, treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja Vaših osobnih podataka, ostale treće osobe u svrhu ostvarivanja interesa vezano na svrhu pružanja pravne pomoći ili ostvarenja našeg legitimnog interesa.

Poduzimamo sve potrebne radnje kako bi osigurali prenošenje osobnih podataka trećim osobama u skladu sa svim propisima o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan EU, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako bismo osigurali da treća osoba kojoj se prenose Vaši osobni podaci osigura jednaku razinu zaštite Vaših osobnih podataka kao što je ona u EU. U svakom trenutku od nas možete dobiti informaciju prenose li se izvan EU Vaši osobni podaci kao i poduzetim mjerama zaštite na dolje navedenim kontaktnim podacima.

7. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke čuvamo:

• najmanje 10 godina po pravomoćnom okončanju postupka u kojem smo Vas zastupali;

• u slučaju pravomoćnog okončanja postupka Vaše podatke čuvamo do trenutka dok od nas ne preuzmete spis;

• u slučaju postupka ovrhe po pravomoćnoj i ovršnoj presudi ili rješenju, u slučaju postupka po izvanrednim pravnim lijekovima, postupcima pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske i/ili Europskim sudom za ljudska prava i drugim relevantnim institucijama, Vaši podaci se čuvaju i duže sve dok se ne iscrpe sva pravna sredstva u cilju zaštite Vaših prava i interesa;

• oporuke, ugovori i ostala dokumentacija koji su nam povjereni na čuvanje, čuvat ćemo sve dok se ne ostvare uvjeti za prestanak čuvanja povjerene dokumentacije (oporuka) ili dok ih od nas ne preuzmete;

• u slučaju drugih prisilnih zakonskih propisa, podaci se čuvaju u skladu s rokovima iz tih prisilnih propisa;

• kao voditelj obrade možemo u svakom pojedinačnom slučaju, ovisno o posebnim okolnostima slučaja, odrediti i dulji rok čuvanja osobnih podataka, ako je obrada osobnih podataka nužna za zaštitu pravnih ili legitimnih interesa.

8. ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite prikupljenih osobnih podataka i sprječavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima.
U zaštiti Vaših osobnih podataka obvezni smo postupati u skladu s internom Politikom zaštite osobnih podataka.

Postupanje propisano Politikom zaštite osobnih podataka osigurava da Vaše osobne podatke koristimo samo u svrhu za koju su prikupljeni, pristup podacima imaju samo za to ovlaštene osobe, podaci se, osim u posebno propisanim slučajevima, ne otkrivaju trećim osobama, te se čuvaju onoliko dugo koliko je to nužno potrebno.

Svi naši odvjetnici, odvjetnički vježbenici i drugi zaposlenici svjesni su svojih zadataka i odgovornosti u postupcima obrade Vaših osobnih podataka.

Ako određene radnje obrade Vaših osobnih podataka provodi naš izvršitelj obrade, osiguravamo da isti provodi najmanje istu razinu zaštite Vaših osobnih podataka kao što ju provodimo mi sami.

9. PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Ako se obrada određene vrste osobnog podatka temelji na privoli ili je za objavu ili prijenos osobnog podatka potrebna privola, istu ćemo od Vas pribaviti u pisanom obliku. Prilikom davanja privole informirat ćemo Vas o svrsi davanja privole i posljedici ako odbijete dati privolu. Vaša privola mora biti dobrovoljna i nedvosmislena. Pisana privola čuva se onoliko vremena koliko se čuvaju i osobni podaci na koju se odnosi.

Ako ste dali privolu za određenu obradu osobnih podataka imate pravo u svako doba povući privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja. Prilikom davanja privole o tome ćemo Vas informirati. Privolu možete povući podnošenjem pisane izjave.

10. OSTVARIVANJE VAŠIH PRAVA

Kao ispitanik, imate pravo obratiti nam se sa zahtjevom radi ostvarivanja nekog od prava koje Vam pripadaju:

• pravo na pristup podacima;

• pravo na ispravak;

• pravo na zaborav (brisanje);

• pravo na ograničenje obrade;

• pravo na prenosivost podataka.


Radi urednog i dokumentiranog provođenja postupka zahtijevamo da zahtjev za ostvarivanje prava predate u pisanom obliku. Zahtjev se predaje neposredno u pisarnici ODVJETNIČKOG UREDA DINO RADANOVIĆ, putem pošte ili putem elektroničke pošte. Osoba koja podnosi zahtjev mora se identificirati te potpisati. Ako je zahtjev anoniman, po zahtjevu se neće postupiti. U roku od mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva obavijestit ćemo Vas o našoj odluci i poduzetim radnjama.

11. PODNOŠENJE PRIGOVORA AGENCIJI ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da smo našom odlukom ili postupanjem povrijedili Vaša prava.

12. PROMJENE OBAVIJESTI O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o potrebama moguće je da ćemo promijeniti ovu Obavijesti kako bismo naše postupanje unaprijedili i postigli veću zaštitu Vašeg prava na privatnost ili ako će to zahtijevati promjene u propisima. Molimo Vas da povremeno provjerite da li smo promijenili ovu našu Obavijest.

13. KONTAKT PODACI

Za sva pitanja vezana uz obradu osobnih podataka i ostvarivanje prava ispitanika, slobodno nam pristupite sukladno sljedećim kontakt podacima, našem službeniku za zaštitu osobnih podataka:

DINO RADANOVIĆ, odvjetnik iz ODVJETNIČKOG UREDA DINO RADANOVIĆ
Adresa: Ulica kneza Branimira 47 (ex Ribnjak 40), 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Mobitel: + 385 99 19 29 321
Telefon: +385 1 4875 139
Faks: +385 1 4875 139
E-mail: odvjetnik@dinoradanovic.com ;

Obavijest o obradi osobnih podataka dostupna je i u pisarnici ODVJETNIČKOG UREDA DINO RADANOVIĆ. Obavijest Vam možemo dostaviti i na Vaš zahtjev.

U Zagrebu, dana 14. svibnja 2020. godine.

Ukoliko imate pravni problem, a da možda ni niste sigurni u pravnu klasifikaciju pravne grane istoga, možete se javiti s apsolutnim povjerenjem i biti sigurni da će ODVJETNIČKI URED DINO RADANOVIĆ postaviti pravilnu i sveobuhvatnu pravnu dijagnozu te riješiti Vaš pravni problem iz svih aspekata i to maksimalno žurno bez ikakvog odugovlačenja uz minimalne troškove.


Tempo procesa nerijetko znatno ovisi i o stavu i angažiranosti samog odvjetnika.


+385 99 19 29 321


KONTAKTIRAJTE NAS
KONTAKT